Wetgeving

Wetgeving BHV

In januari 2007 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de nieuwe Arbowet zal gewerkt worden met doelvoorschriften. Er wordt niet langer in detail voorgeschreven aan welke eisen voldaan moet worden, maar wel wat het beschermingsniveau is dat bereikt moet worden. Hoe je dat bereikt is een keuze die werkgevers en werknemers per sector zelf gaan regelen. Per branche gaan vakbonden en werkgevers arbocatalogi opstellen, waarin ze vastleggen hoe ze de doelvoorschriften gaan verwezenlijken. Deze arbocatalogi komen in de plaats van het Arbobesluit, Arboregeling en Arbobeleidsregels. Omdat de benodigde catalogi nog moeten worden opgesteld, zullen Arbobesluit, -regeling en –beleidsregels gefaseerd worden ingetrokken. Er wordt weer teruggegrepen op de oude EEG kaderrichtlijn Veiligheid en Gezondheid uit 1989. De meest in het oog vallende algemene wijziging is het wegvallen van de “Nationale Kop” uit de Arbowet. De Europese kaderrichtlijn was de aanzet tot de ontwikkeling van de Arbowet 1995. In de wetswijziging die nu voorligt is weer duidelijk teruggekeken naar de bedoeling van de kaderrichtlijn en wordt de nieuwe wet weer een wet met een “Europese kop”.

BHV in de nieuwe Arbowet

Omdat de wetsteksten vereenvoudigd zijn en meer harmoniseren met de europese regelgeving, zijn er overal in de wet tekstuele aanpassingen terug te vinden. De artikelen zijn er nog wel maar hebben hier en daar enkele wijzigingen ondergaan. Zo is de tekst van het oude artikel 3.1 e: doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand ontstaat, waarin direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen en ten einde te verzekeren dat de schade aan de gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt. Voorgesteld wordt dit te wijzigen in: doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. De plicht voor de werkgever tot het treffen van bedrijfshulpverleningsmaatregelen wordt hiermee dus al direct in artikel 3 ondergebracht.

Het bekende artikel 15

van de Arbowet 1995 waarin de BHV geregeld werd, gaat tekstueel behoorlijk op de schop. Was artikel 15 lid 1: 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Dat was te vrijblijvend en is in het voorstel gewijzigd in: De werkgever laat zich ten aanzien de naleving van verplichtingen op grond van artikel 3, enz.

In artikel 15 lid 2:

onder b staat nu: het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen; en wordt gewijzigd in: het beperken en bestrijden van brand en het beperken in de gevolgen van ongevallen. Het voorkomen van ongevallen is preventie en dat wordt zo uit de taak van de Bedrijfshulpverlener gehaald.

Het artikel 15 lid 2:

onder d: – het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen a tot en met c bedoelde bijstand-  wordt in zijn geheel uit de wet gehaald omdat in de Europese richtlijn staat dat dit een taak is van de werkgever. Dat de werkgever daarvoor de Bedrijfshulpverlening kan aanwijzen is een keuze die de werkgever moet maken.

Ook artikel 15 lid 3:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen, wordt tekstueel aangepast: De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, enz.

Artikel 14 lid 4:

Het eerste lid geldt niet ten aanzien van de werkgever die een natuurlijke persoon is met niet meer dan 15 werknemers, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen en zorg draagt voor een goede vervangingsregeling, komt in zijn geheel te vervallen, omdat dit eigenlijk al afgedekt wordt door artikel 15 lid 1.

Met de intrekking van het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels komt de 1:50 norm uit het besluit artikel 2.19 en het BHV-opleidingsprofiel uit beleidsregel 2.21 te vervallen. In de Arbocatalogi zal daar per branche een nieuwe invulling voor gemaakt moeten worden. Degenen onder u die denken dat met het intrekken van de Arbobeleidsregels ook de boetelijst van beleidsregel 33 zal komen te vervallen komen bedrogen uit. Tot de belangrijkste wetswijzigingen wordt gerekend dat de boetehoogte wordt verdubbeld.